ТЕЦ “РУСЕ - ИЗТОК”

1999
Химическа и фармацевтична индустрия

„Автоматизирана разпалваща горивна уредба на блок ст. No 2” Системата е изградена на базата на програмируем контролер SIMATIC S7 314 и операторска станция ОS77/WINCC, производство на фирма SIEMENS – Германия. Системата извършва автоматично управление и контрол на горивната уредба на блока, обработка на информацията, визуализация, архивиране и съхранение на необходимите параметри, състояния, алармени и работни съобщения, както и разпечатване по ключ на избрана информация за изминали периоди на работа.

ТЕЦ “РУСЕ - ИЗТОК”

1999
Химическа и фармацевтична индустрия

“FAIL SAFE система за защити на блок No 4”. Системата е изградена на базата на редундантен програмируем контролер SIMATIC S5-95F и операторска станция ОS77/WINCC, производство на фирма SIEMENS – Германия. Системата извършва автоматично управление и контрол на защитите на блок 4, като получената информация се визуализира, обработва, съхранява и архивира в операторската станция.

ТЕЦ “РУСЕ - ИЗТОК”

1999
Химическа и фармацевтична индустрия

Реконструкция на котел No 8. Включва строително-монтажна работа, замяна на цялата релейно-контакторна мрежа с автоматизирана система на базата на програмируеми контролери SIMATIC S5 и S7, производство на фирма SIEMENS – Германия, окабеляване, доставка и монтаж на сензори, датчици, трансмитери, програмируеми контролери SIMATIC S5 и S7, електрически шкафове RITTAL и операторски станции ОS77/WINCC, разработка и внедряване на приложен софтуер за визуализация, архивиране и съхранение на информацията. Новата система реализира пълно управление и контрол на котела, включващо автоматично управление на технологични защити (“FAIL SAFE” тип защити), автоматично управление на горивна уредба, автоматично управление на целия котел чрез изграждане на редундантен оптичен комуникационен пръстен, вкарване и автоматично следене на всички КИП и А измервания на котела (налягания, температури, разходи и др.) в системата.

ТЕЦ “Марица Изток 2”

2000
Химическа и фармацевтична индустрия

Изграждане на автоматизирана разпалваща горивна уредба на парогенератор ст. No 9. Системата включва следната апаратура, производство на фирма SIEMENS – 4 броя програмируеми контролери SIMATIC S7-215 за управление на 8 броя горелки, програмируем контролер SIMATIC S7 315 – 2DP за реализиране на общите алгоритми за управление на целия горивен процес и операторска станция OS77/WINCC за обработка на информацията, визуализация, дълготрайно архивиране и съхранение. Системата реализира автоматично управление на разпалваща горивна уредба и визуализация, обработка, архивиране и съхранение на данните на операторска станция OS77/WINCC.

ТЕЦ “РУСЕ - ИЗТОК”

2000
Химическа и фармацевтична индустрия

Реконструкция на технологичните защити на парогенератор ст. No 5. Включва пълна подмяна на съществуващата релейно-контакторна схема и изграждане на “FAIL SAFE” система за управление на защитите на парогенератор ст. No 5. Новата “FAIL SAFE” система е изградена на базата на програмируеми контролери SIMATIC S5-95F и нисковолтова апаратура, производство на фирма SIEMENS, датчици за контрол на факела, производство на фирма Honeywell, операторска станция тип IBM PC и приложен софтуер, разработка на фирма СИГМА. Системата реализира автоматично управление на защитите на парогенератора и визуализация, обработка, архивиране и съхранение на данните за работата им на операторска станция.

“ЗВЕЗДА” АД – Д. Митрополия

2000
Хранително-вкусова индустрия

Система за следене и контрол на производството и продажбите на олио. Системата е изградена на базата на разходомери тип 7MR1410 и програмируем контролер SIMATIC S7-214, производство на фирма SIEMENS и операторска станция тип IBM PC. Тя извършва автоматично управление на помпи при транспортиране на олиото, следене и контрол на количествата олио в съдовете за съхранение, автоматично изчисление на продаденото количество при пълнене на малки и големи съдове, издаване на фактури, визуализация на контролираните процеси, обработка и дълготрайно съхранение на информацията от операторска станция.

ТЕЦ “РУСЕ - ИЗТОК”

2000 / 2001
Химическа и фармацевтична индустрия

Реконструкция на цех ХВО. Системата реализира интелигентно мрежово управление на ниско ниво, чрез използване на ASI комуникационен интерфейс на фирма SIEMENS – Германия и пълен автоматичен контрол на сензори, задвижки, помпи и др. Тя следи постоянно, визуализира на монитора на операторска станция OS77/WINCC необходимите параметри на процесите, като налягания, нива, обеми, температури и др., обработва и архивира информацията за работата на цеха. Използваното оборудване за автоматизация включва ASI комуникационни модули, ASI задвижки, ASI пускатели, електромагнитен разходомер Sitrans FM, програмируем контролер S7 315-2-DP, операторска станция OS77/WINCC, програмируема ултразвукова станция AiRanger XPL Plus – 2 бр., програмируема ултразвукова станция AiRanger DPL Plus и приложен софтуер, разработка на фирма “СИГМА” ООД. Системата извършва цялостно наблюдение, управление и визуализация на процесите в цех ХВО, както и обработка, дълготрайно архивиране и съхранение на информацията.

“Солвей Соди” АД - Девня

2000 / 2001
Химическа и фармацевтична индустрия

Проектиране и изработка на автоматизирана система за управление на 3 броя вентилаторни кули с по 9 вентилатора всяка. Системата е изградена на базата на програмируеми контролери S7-215 и операторски пултове OP17, клеми и нисковолтова апаратура на фирма SIEMENS – Германия, и шкафове за апаратурата RITTAL. Тя осъществява управлени и контрол на работата на три групи вентилатори по определен алгоритъм на работа за всяка група. Информацията за работата на системата се визуализира на екраните на операторските пултове. Чрез OP17 се извършва промяна на следените параметри или въвеждане на нови. Предвидена е възможност за включване към локалната мрежа на завода.

ТЕЦ “РУСЕ - ИЗТОК”

2000 / 2001
Химическа и фармацевтична индустрия

Реконструкция на система технологични защити на парогенератор ст. No 7 и РОУ. Включва пълна замяна на релейно-контакторната схема и изграждане на “FAIL SAFE” система защити на базата на програмируеми контролери SIMATIC S5-95F и нисковолтова апаратура, производство на фирма SIEMENS – Германия, IR датчици за фотоконтрол на пламъка, производство на фирма FIREYE – САЩ, операторска станция, S7-OPC сървър и приложен софтуер, разработка на фирма “СИГМА” ООД. Реконструкцията на РОУ е извършена на базата на контролер S7-224, производство на SIEMENS, свързан с операторската станция на системата защити на парогенератор No 7 и приложен софтуер, разработка на фирма “СИГМА” ООД. Системата реализира автоматично управление на защитите на парогенератора и РОУ, визуализация, обработка, архивиране и съхранение на данните на операторска станция с S7-OPC сървър.

ТЕЦ “Марица Изток 2”

2001
Химическа и фармацевтична индустрия

Изграждане на автоматизирана разпалваща горивна уредба на парогенератор ст. No 10. Системата включва следната апаратура, производство на фирма SIEMENS – 4 броя програмируеми контролери SIMATIC S7-215 за управление на 8 броя горелки, програмируем контролер SIMATIC S7 315 – 2DP за реализиране на общите алгоритми за управление на целия горивен процес и операторска станция OS77/WINCC за обработка на информацията, визуализация, дълготрайно архивиране и съхранение. Системата реализира автоматично управление на разпалваща горивна уредба и визуализация, обработка, архивиране и съхранение на данните на операторска станция OS77/WINCC.