“Солвей Соди” АД - Девня

2001
Химическа и фармацевтична индустрия

Проектиране, монтаж, опроводяване, изработка и внедряване на автоматизирана система за управление на инсталация за палетизация на торби със сода. Системата е изградена на базата на програмируем контролер SIMATIC S7-314 с ASI интерфейс, операторски пулт OP17, ASI входно-изходни модули, бутони и нисковолтова апаратура, производство на фирма SIEMENS – Германия. Тя реализира цялостно управление на инсталацията за палетизация от момента на постъпване на торбите до излизане на готовия палет. Използвана е интелигентна ASI комуникация за управление на ниско ниво. Информацията за работата на системата се визуализира и обработва от OP17, от който се управлява системата.

ТЕЦ “Марица Изток 3”

2001
Химическа и фармацевтична индустрия

Изграждане на автоматизирана разпалваща горивна уредба на котел ст. No 2. Системата включва следната апаратура, производство на фирма SIEMENS – 4 броя програмируеми контролери SIMATIC S7-215 за управление на 8 броя горелки, програмируем контролер SIMATIC S7 315 – 2DP за реализиране на общите алгоритми за управление на целия горивен процес и операторска станция OS77/WINCC за обработка на информацията, визуализация, дълготрайно архивиране и съхранение. Системата реализира автоматично управление на разпалваща горивна уредба и визуализация, обработка, архивиране и съхранение на данните на операторска станция OS77/WINCC.

“Балканфарма Разград” АД

2001
Химическа и фармацевтична индустрия

Проектиране, изработка, монтаж и внедряване на система за управление на въздушни вентилатори, димни вентилатори и питателни помпи и включване на системата към съществуващите системи за управление на котли No 5 и No 6. Системата е изградена на базата на програмируем контролер S7-226, показващи уреди, датчици за диференциално налягане SITRANS DSIII и честотни инвертори Midimaster ECO, производство на фирма SIEMENS – Германия. Тя реализира цялостен контрол и управление на вентилаторите и питателните помпи в съответствие с работата и управлението на котлите. Двигателите на димните вентилатори (100 KW), въздушните вентилатори (110 KW) и питателните помпи (200 KW) се управляват от честотните инвертори, които им осигуряват оптимален режим на работа. Информацията от инветорите се събира и обработва от контролера S7-226, който реализира общите алгоритми на контрол и управление на системата и връзката и със съществуващите системи за управление на котли No 5 и No 6.

“Солвей Соди” АД - Девня

2001
Химическа и фармацевтична индустрия

Реконструкция на инсталация за палетизация на торби със сода. Включва изработка на съвременни алгоритми за управление и контрол, програмиране и настройка на нов приложен софтуер за управление на инсталацията.

“Балканфарма Дупница” АД

2001
Химическа и фармацевтична индустрия

Проектиране, изработка и въвеждане в експлоатация на система за видеонаблюдение на блистери. Системата е изградена на базата на цифрова камера V710 и SIMATIC C7 контролер, производство на фирма SIEMENS AG. Работата по системата включва проектиране, доставка, монтаж и опроводяване на цифрова камера V710, SIMATIC C7 контролер, програмиране, изработка на приложен визуалиращ софтуер, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация. Системата извършва постоянно видеонаблюдение на блистери с хапчета, откриване и алармиране на начупени или липсващи хапчета.

“Балканфарма Дупница” АД

2001
Химическа и фармацевтична индустрия

Предварително проучване, анализ на информацията и изработка на проект за система за мониторинг и управление на енергийните ресурси по обекти на “Балканфарма Дупница” АД. Реализация на I ЕТАП – следене на енергийните потоци на базата на енергийни измерватели и оценка на консумацията. Работата включва проектиране на системата, монтаж, настройка на енергийни измерватели, изработка на софтуер за оценка на консумацията.

“Балканфарма Разград” АД

2001
Химическа и фармацевтична индустрия

Автоматизация на ТЕЦ към “Балканфарма Разград” АД – II етап. Предварително проучване, анализ на информацията и изработка на проект за система за оптимално регулиране и ефективно управление на парните потоци.

FELA plannungs AG - Швейцария

2001 / 2002

Възстановяване и реконструкция на 3 пречиствателни станции за питейна вода в Косово. Проектиране, изработка и въвеждане в експлоатация на PCS7 автоматизирани системи за управление и контрол на процесите във всяка от станциите. Системите включват проектиране, строитено-монтажна работа, монтаж на програмируеми контролери SIMATIC S7, операторски станции OS77 WINCC, нисковолтова апаратура, ел. табла, опроводяване, прокарване накабели и кабелни трасета, програмиране, настройка, изработка на приложен софтуер, обработка на информацията, визуализация, архивиране и съхранение от операторските станции OS77 WINCC.

“Търговище Ботълинг Къмпани” ООД

2002
Хранително-вкусова индустрия

Система за автоматично управление и контрол на работата на машина за пластмасови бутилки. Системата е изградена на базата на SIMATIC S7-314 програмируем контролер и регулатор SIPART DR19, производство на фирма SIEMENS AG. Работата по системата включва замяна на съществуващото управление на машината с управление на базата на програмируем контролер, проектиране, монтаж на S7-314 контролер и регулатор SIPART DR19, опроводяване, програмиране, настройка и пускане в експлоатация. Системата извършва автоматично управление на работата на машината.

КЦМ – Пловдив Супервайзор на проекта – MAROBENI - Япония

2002
Химическа и фармацевтична индустрия

Изработка, програмиране, настройка и пускане в експлоатация на система за контрол и управление на електрически подстанции на базата на SICAM SAS система за енергиен мониторинг на фирма SIEMENS AG. Системата извършва функции по дистанционно наблюдение на състоянието и параметрите на всички въводи, изводи и секционни прекъсвачи. Тя реализира регистриране и разглеждане на сработванията на всяка една от микропроцесорните защити SIPROTEC, отчитане и баланс на косумираната и отдадена ел. енергия по тарифи. Системата работи в реално време със синхронизация на часовника по DCF.