ТЕЦ ”РУСЕ - ИЗТОК”

1997
Химическа и фармацевтична индустрия

Автоматизирана система за реализиране на защита и управление на БРОУ (бързодействащо редуциращо охлаждащо устройство). Системата се състои от програмируеми контролери SIMATIC S7-214, производство на фирма SIEMENS – Германия. Тя следи постоянно състоянието и управлява действието на БРОУ, като предоствратява възникване на аварии. Информацията за работата на БРОУ се предава и управлява от операторската станция на Котел No 7.

“Златна Панега” АД – с. Златна Панега

1997
Химическа и фармацевтична индустрия

Система за контрол и следене на натоварването на циклони. Системата е изградена от програмирусем контролер SIMATIC S5-100U, операторски пулт OP5, производство на фирма SIEMENS – Германия, SENACO Plus сензори, производство на фирма MILLTRONICS – Великобритания и операторска станция тип IBM PC/AT. Системата извършва непрекъснато следене и контрол на работата на циклоните чрез акустичните сензори SENACO Plus. При задръстване системата генерира алармено съобщение. Наблюдаваните процеси, параметри и генерираните работни и алармени съобщения се визуализират на монитора на операторската станция, която управлява цялата система, обработва, архивира, съхранява и разпечатва по ключ събраната информация. Предвидена е и локална визуализация на някои от параметрите чрез операторски пулт OP3.

АГРОПОЛИХИМ - ДЕВНЯ

1997
Химическа и фармацевтична индустрия

Ултразвукова нивомерна система. Състои се от 30 броя ултразвукови трансмитери ST25CT, ST50UV, XPS10, XPS15, комуникационен модул BIC II и 3 броя програмируема ултразвукова станция AiRanger XPL Plus с релейни изходни модули SAM-20, производство на фирма MILLTRONICS – Великобритания. Системите извършват постоянно следене на нива в 30 съда, като получената информация се визуализира на ултразвуковите станции AiRanger XPL. При достигане на определени предварително зададени нива системите автоматично управляват пълненето или изпразването на съдовете.

“ДЕЛВИ-П” АД - Варна

1997
Химическа и фармацевтична индустрия

Система за измерване на нивото, обема и температурата на сладоледни смеси. Системата е изградена от програмируем контролер SIMATIC S5-102U, производство на фирма SIEMENS – Германия, 20 броя ултразвукови датчици ST25CV, 2 броя програмируеми ултразвукова станции AiRanger XPL Plus, производство на фирма MILLTRONICS – Великобритания, 20 броя Pt100 датчици и 2 броя операторски станции тип IBM PC/AT. Системата извършва непрекъснато следене и контрол на температурата, нивото и обема на сладоледните смеси в 20 съда, като автоматично поддържа оптималните условия за приготвянето на тези смеси. Информацията за работата на системата се обработва, висуализира, архивира и съхранява от операторските станции.

ТЕЦ към АНТИБИОТИК АД - Разград

1998
Химическа и фармацевтична индустрия

Реконструкция на Котел 6. Пълна подмяна на съществуващата релейно контакторна схема на управление. Реконструкцията е реализирана на базата на програмируеми контролери SIMATIC S5-95F, SIMATIC S5-115U и операторска станция ОS77/WINCC, производство на фирма SIEMENS – Германия, UV датчици за контрол на пламък на горелки на фирма Honeywell и регулатори за газ на фирма ГАЗТЕХНИКА. Системата извършва автоматично управление и контрол на горивната уредба, подаването на газ и “FAIL SAFE”защити на Котел 6, визуализация на необходимите параметри и следените процеси от операторската станция, дълготрайно архивиране, съхранение и обработка на информацията, разпечатване по ключ.

BLACKBURN STARLING Ltd. - Великобритания

1998

Пускане, наладка и въвеждане в експлоатация на завод за центробежно формоване в Машхад – Иран. Работата по обекта включва параметриране, пускане и настройка на полевата КИПиА апаратура, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация на контролери Allen Bradley и SCADA система, обучение на персонала.

ТЕЦ”РУСЕ - ИЗТОК”

1998 /1999
Химическа и фармацевтична индустрия

Пожароизвестителна система на ТЕЦ “Русе Изток”. Изградена на базата на автоматиични пожароизвестители APOLLO, TESLA, Protectorwire, централи ПИС24 – 5 бр., ПИС8 – 1 бр., телефонна централа ELTA, и компютър тип IBM PC/AT.

ТЕЦ към АНТИБИОТИК АД - Разград

1999
Химическа и фармацевтична индустрия

Реконструкция на Котел 5. Пълна подмяна на съществуващата релейно контакторна схема на управление. Реконструкцията е реализирана на базата на програмируеми контролери SIMATIC S5-95F, SIMATIC S5-115U и операторска станция ОS77/WINCC, производство на фирма SIEMENS – Германия, UV датчици за контрол на пламък на горелки на фирма Honeywell и регулатори за газ на фирма ГАЗТЕХНИКА. Системата извършва автоматично управление и контрол на горивната уредба, подаването на газ и “FAIL SAFE” защити на Котел 5, визуализация на необходимите параметри и следените процеси от операторската станция, дълготрайно архивиране, съхранение и обработка на информацията, разпечатване по ключ.

“ДЕВНЯ ЦИМЕНТ” АД

1999
Химическа и фармацевтична индустрия

Система за контрол и управление на скарен охладител, за циментова пещ No6 оборудван с вентилатори на фирма IKN. Системата е изградена от програмирусем контролер SIMATIC S7-315 DP, и операторска станция OS77 WINCC производство на фирма SIEMENS – Германия. Тя извършва автоматично управление и контрол на работата на всички системи за измерване и управление на скарния охладител, следене на необходимите параметри, процеси и управление на изпълнителните механизми. Цялата информация се обработва, визуализира, архивира и съхранява от операторската станция OS77/WINCC.

АЕЦ - Козлодуй

1999
Химическа и фармацевтична индустрия

Ултразвукова нивомерна система за контрол на нива на химически силно агресивни среди. Системата е изградена от 10 броя ултразвукови трансмитери XPS10 и програмируема 10-точкова ултразвукова станция AiRanger XPL Plus, производство на фирма MILLTRONICS – Великобритания. Системата извършва постоянно следене на нива на химически агресивни продукти в 10 съда, като получената информация се визуализира на ултразвуковата станция AiRanger XPL.