Списък с референции
1994 “ОЛИВА” АД -
Кнежа
“Система за следене и отчитане на количествата олио”. Системата е изградена на базата на програмируем контролер SIMATIC S5, разходомери за олио тип 7MR1410, производство на фирма SIEMENS - Германия и два броя персонални компютри IBM PC/AT. Системата извършва постоянно следене на количествата олио в рафинерията, автоматично пълнене на малки и големи съдове при продажба, генериране и издаване на фактури, визуализация на процесите и дълготрайно архивиране на информацията за продажбите.
1994 “БИМАС”ООД -
Русе
Информационна система за измерване на вакуум на върха на ректификационна колона. Системата е изградена на базата на програмируем контролер SIMATIC S5-95, текстов дисплей ТD10 и датчик за вакуум с ценерова бариера, производство на фирма SIEMENS – Германия. Системата извършва постоянно измерване на вакуума на върха на колоната и показване на измерените данни на екрана на TD10.
1994 ТЕЦ ”РУСЕ - ИЗТОК” Система за защити на блок 4 -110MW. Системата включва програмируеми контролери SIMATIC S5-100U, производство на фирма SIEMENS – Германия и операторска станция тип IBM PC/AT. Системата реализира автоматично управление на технологичните защити на котела, сработване при възникване на критично събитие и възстановяване на нормален режим на работа след подадена команда за отстраняване на причината за сработване на защитите.
1995 “БИМАС” ООД -
Русе
Ултразвукова система за постоянно измерване на нива. Изградена е от 10 броя ултразвукови трансмитери ST25CT, ST50UV и програмируема 10-точкова ултразвукова станция AiRanger XPL, производство на фирма MILLTRONICS – Великобритания. Системата извършва постоянно следене на нива на петролни продукти в 10 съда, като получената информация се визуализира на дисплея ултразвуковата станция AiRanger XPL.
1995 “Русенска
корабостроителница” ООД
Информационна система за измерване на нива в товарни танкове “КОНТРОЛ-РК” за танкери от серия 621.1 стр. No 528 и 529. Системата е изградена от програмируеми контролери SIMATIC S5-115U, и S5-103U, операторски панели OP15 и визуализираща операторска станция SICOMP, производство на фирма SIEMENS – Германия. Системата извършва постоянно следене и контрол на нивата в товарните танкове на танкерите и на състоянието на корабните двигатели, визуализация на информацията на екраните на операторските панели OP15 и на дисплея на операторската станция, генериране и изписване на съобщения за състоянието на наблюдаваните параметри (налягане, температура и др.) и на алармени съобщения, дълготрайно архивиране и съхранение на информацията.
1996 “Оргахим” ЕАД -
Русе
Ултразвукова нивомерна система. Състои се от 5 броя ултразвукови трансмитери ST25CT и програмируема 10-точкова ултразвукова станция AiRanger XPL, производство на фирма MILLTRONICS – Великобритания, и визуализиращ софтуер, разработка на фирма “СИГМА” ООД. Системата извършва постоянно следене на нива на химически продукти в 5 съда, като получената информация се визуализира на ултразвуковата станция AiRanger XPL. AiRanger XPL е свързана с компютър, който събира, управлява, визуализира, архивира и съхранява данните от измерванията.
1996 “Русенска
корабостроителница” ООД
Информационна система за измерване и контрол “КОНТРОЛ-РК” за танкер от серия 630.2 стр. No 108. Системата сес състои от програмируеми контролери SIMATIC S5-115U, и S5-103U, операторски панели OP15 и визуализираща операторска станция SICOMP, производство на фирма SIEMENS – Германия, и трансмитери за налягане на фирма IPH – Дания. Системата извършва постоянно следене и контрол на нивата в товарните танкове на танкерa и на състоянието на корабните двигатели, визуализация на информацията на екраните на операторските панели OP15 и на дисплея на операторската станция, генериране и изписване на съобщения за състоянието на наблюдаваните параметри (налягане, температура и др.) и на алармени съобщения, дълготрайно архивиране и съхранение на информацията.
1996 “Русенска
корабостроителница” ООД
Информационна система за измерване и контрол “КОНТРОЛ-РК” за танкер от серия 630.2 стр. No 109. Системата сес състои от програмируеми контролери SIMATIC S5-115U, и S5-103U, операторски панели OP15 и визуализираща операторска станция SICOMP, производство на фирма SIEMENS – Германия, и трансмитери за налягане на фирма IPH – Дания. Системата извършва постоянно следене и контрол на нивата в товарните танкове на танкерa и на състоянието на корабните двигатели, визуализация на информацията на екраните на операторските панели OP15 и на дисплея на операторската станция, генериране и изписване на съобщения за състоянието на наблюдаваните обекти (налягане, температура и др.) и на алармени съобщения, дълготрайно архивиране и съхранение на информацията.
1996 АЕЦ - Козлодуй Ултразвукова нивомерна система за контрол на нива на химически силно агресивни среди. Системата е изградена от 10 броя ултразвукови трансмитери XPS10 и програмируема 10-точкова ултразвукова станция AiRanger XPL Plus, производство на фирма MILLTRONICS – Великобритания. Системата извършва постоянно следене на нива на химически агресивни продукти в 10 съда, като получената информация се визуализира на дисплея на ултразвуковата станция AiRanger XPL..
1996 ТЕЦ ”РУСЕ - ИЗТОК” Автоматизирана система за управление на турбогенератор No 2. Системата е изработена на базата на програмируеми контролери SIMATIC S5-95F, SIMATIC S5-135U и операторска станция COROS LS WIN, производство на фирма SIEMENS – Германия. Тя реализира “FAIL SAFE” автоматично управление на технологичните защити на турбогенератора чрез контролери S5-95F – 2 бр., следене и контрол на останалите параметри на котела чрез контролер S5-135U и управление на съответните изпълнителни механизми. Цялата система се управлява от операторска станция COROS LS WIN, която извършва допълнителна обработка на данните, визуализация на наблюдаваните процеси и параметри, генериране и изписване на съобщения за състояние, алармени съобщения, дълготрайно архивиране и съхранение на информацията, разпечатване на справки за изминали периоди по ключ.
1996 ВЕЦ “Антонивановци” Пожароизвестителна инсталация, част от “Превантивна програма” на ЗПАД “ЕНЕРГИЯ”. Системата е изградена от автоматични пожароизвестители APOLLO и пожароизвестителна централа ПИС 24. Инсталацията реализира автоматично известяване при възникване на опастност от пожар.
1997 ТЕЦ ”РУСЕ - ИЗТОК” Автоматизирана система за реализиране на защита и управление на БРОУ (бързодействащо редуциращо охлаждащо устройство). Системата се състои от програмируеми контролери SIMATIC S7-214, производство на фирма SIEMENS – Германия. Тя следи постоянно състоянието и управлява действието на БРОУ, като предоствратява възникване на аварии. Информацията за работата на БРОУ се предава и управлява от операторската станция на Котел No 7.
1997 “Златна Панега” АД –
с. Златна Панега
Система за контрол и следене на натоварването на циклони. Системата е изградена от програмирусем контролер SIMATIC S5-100U, операторски пулт OP5, производство на фирма SIEMENS – Германия, SENACO Plus сензори, производство на фирма MILLTRONICS – Великобритания и операторска станция тип IBM PC/AT. Системата извършва непрекъснато следене и контрол на работата на циклоните чрез акустичните сензори SENACO Plus. При задръстване системата генерира алармено съобщение. Наблюдаваните процеси, параметри и генерираните работни и алармени съобщения се визуализират на монитора на операторската станция, която управлява цялата система, обработва, архивира, съхранява и разпечатва по ключ събраната информация. Предвидена е и локална визуализация на някои от параметрите чрез операторски пулт OP3.
1997 АГРОПОЛИХИМ -
ДЕВНЯ
Ултразвукова нивомерна система. Състои се от 30 броя ултразвукови трансмитери ST25CT, ST50UV, XPS10, XPS15, комуникационен модул BIC II и 3 броя програмируема ултразвукова станция AiRanger XPL Plus с релейни изходни модули SAM-20, производство на фирма MILLTRONICS – Великобритания. Системите извършват постоянно следене на нива в 30 съда, като получената информация се визуализира на ултразвуковите станции AiRanger XPL. При достигане на определени предварително зададени нива системите автоматично управляват пълненето или изпразването на съдовете.
1997 “СТОРКО” АД -
Плевен
Автоматизирана система за управление и контрол на щорк и контрол на температурата на 3 броя автоклави. Системата е изградена от програмируем контролер SIMATIC S5-100U, операторски пулт OP5, производство на фирма SIEMENS – Германия, трансмитери за налягане и диференциално налягане, производство на фирма ESI – Великобритания, датчици за температура Pt100 и операторска станция тип IBM PC/AT. Тя извършва автоматично управление на работата на щорка чрез постоянно следене и поддържане на определено налягане и диференциално налягане, и на автоклавите чрез постоянно следене и поддържане на определена температура. Системата се управлява от операторска станция откъдето се осъществява визуализация, дълготрайно архивиране, съхранение и разпечатване на информацията по ключ.
1997 “ДЕЛВИ-П” АД -
Варна
Система за измерване на нивото, обема и температурата на сладоледни смеси. Системата е изградена от програмируем контролер SIMATIC S5-102U, производство на фирма SIEMENS – Германия, 20 броя ултразвукови датчици ST25CV, 2 броя програмируеми ултразвукова станции AiRanger XPL Plus, производство на фирма MILLTRONICS – Великобритания, 20 броя Pt100 датчици и 2 броя операторски станции тип IBM PC/AT. Системата извършва непрекъснато следене и контрол на температурата, нивото и обема на сладоледните смеси в 20 съда, като автоматично поддържа оптималните условия за приготвянето на тези смеси. Информацията за работата на системата се обработва, висуализира, архивира и съхранява от операторските станции.
1998 ТЕЦ към АНТИБИОТИК АД -
Разград
Реконструкция на Котел 6. Пълна подмяна на съществуващата релейно контакторна схема на управление. Реконструкцията е реализирана на базата на програмируеми контролери SIMATIC S5-95F, SIMATIC S5-115U и операторска станция ОS77/WINCC, производство на фирма SIEMENS – Германия, UV датчици за контрол на пламък на горелки на фирма Honeywell и регулатори за газ на фирма ГАЗТЕХНИКА. Системата извършва автоматично управление и контрол на горивната уредба, подаването на газ и “FAIL SAFE”защити на Котел 6, визуализация на необходимите параметри и следените процеси от операторската станция, дълготрайно архивиране, съхранение и обработка на информацията, разпечатване по ключ.
1998 BLACKBURN
STARLING Ltd. -
Великобритания
Пускане, наладка и въвеждане в експлоатация на завод за центробежно формоване в Машхад – Иран. Работата по обекта включва параметриране, пускане и настройка на полевата КИПиА апаратура, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация на контролери Allen Bradley и SCADA система, обучение на персонала.
1998 /1999 ТЕЦ”РУСЕ - ИЗТОК” Пожароизвестителна система на ТЕЦ “Русе Изток”. Изградена на базата на автоматиични пожароизвестители APOLLO, TESLA, Protectorwire, централи ПИС24 – 5 бр., ПИС8 – 1 бр., телефонна централа ELTA, и компютър тип IBM PC/AT.
1999 ТЕЦ към АНТИБИОТИК АД -
Разград
Реконструкция на Котел 5. Пълна подмяна на съществуващата релейно контакторна схема на управление. Реконструкцията е реализирана на базата на програмируеми контролери SIMATIC S5-95F, SIMATIC S5-115U и операторска станция ОS77/WINCC, производство на фирма SIEMENS – Германия, UV датчици за контрол на пламък на горелки на фирма Honeywell и регулатори за газ на фирма ГАЗТЕХНИКА. Системата извършва автоматично управление и контрол на горивната уредба, подаването на газ и “FAIL SAFE” защити на Котел 5, визуализация на необходимите параметри и следените процеси от операторската станция, дълготрайно архивиране, съхранение и обработка на информацията, разпечатване по ключ.
1999 “ДЕВНЯ ЦИМЕНТ” АД Система за контрол и управление на скарен охладител, за циментова пещ No6 оборудван с вентилатори на фирма IKN. Системата е изградена от програмирусем контролер SIMATIC S7-315 DP, и операторска станция OS77 WINCC производство на фирма SIEMENS – Германия. Тя извършва автоматично управление и контрол на работата на всички системи за измерване и управление на скарния охладител, следене на необходимите параметри, процеси и управление на изпълнителните механизми. Цялата информация се обработва, визуализира, архивира и съхранява от операторската станция OS77/WINCC.
1999 АЕЦ - Козлодуй Ултразвукова нивомерна система за контрол на нива на химически силно агресивни среди. Системата е изградена от 10 броя ултразвукови трансмитери XPS10 и програмируема 10-точкова ултразвукова станция AiRanger XPL Plus, производство на фирма MILLTRONICS – Великобритания. Системата извършва постоянно следене на нива на химически агресивни продукти в 10 съда, като получената информация се визуализира на ултразвуковата станция AiRanger XPL.
1999 ТЕЦ “РУСЕ - ИЗТОК” "Автоматизирана разпалваща горивна уредба на блок ст. No 2” Системата е изградена на базата на програмируем контролер SIMATIC S7 314 и операторска станция ОS77/WINCC, производство на фирма SIEMENS - Германия. Системата извършва автоматично управление и контрол на горивната уредба на блока, обработка на информацията, визуализация, архивиране и съхранение на необходимите параметри, състояния, алармени и работни съобщения, както и разпечатване по ключ на избрана информация за изминали периоди на работа.
1999 ТЕЦ “РУСЕ - ИЗТОК” “FAIL SAFE система за защити на блок No 4”. Системата е изградена на базата на редундантен програмируем контролер SIMATIC S5-95F и операторска станция ОS77/WINCC, производство на фирма SIEMENS - Германия. Системата извършва автоматично управление и контрол на защитите на блок 4, като получената информация се визуализира, обработва, съхранява и архивира в операторската станция.
1999 ТЕЦ “РУСЕ - ИЗТОК” Реконструкция на котел No 8. Включва строително-монтажна работа, замяна на цялата релейно-контакторна мрежа с автоматизирана система на базата на програмируеми контролери SIMATIC S5 и S7, производство на фирма SIEMENS – Германия, окабеляване, доставка и монтаж на сензори, датчици, трансмитери, програмируеми контролери SIMATIC S5 и S7, електрически шкафове RITTAL и операторски станции ОS77/WINCC, разработка и внедряване на приложен софтуер за визуализация, архивиране и съхранение на информацията. Новата система реализира пълно управление и контрол на котела, включващо автоматично управление на технологични защити (“FAIL SAFE” тип защити), автоматично управление на горивна уредба, автоматично управление на целия котел чрез изграждане на редундантен оптичен комуникационен пръстен, вкарване и автоматично следене на всички КИП и А измервания на котела (налягания, температури, разходи и др.) в системата.
2000 ТЕЦ “Марица Изток 2” Изграждане на автоматизирана разпалваща горивна уредба на парогенератор ст. No 9. Системата включва следната апаратура, производство на фирма SIEMENS - 4 броя програмируеми контролери SIMATIC S7-215 за управление на 8 броя горелки, програмируем контролер SIMATIC S7 315 – 2DP за реализиране на общите алгоритми за управление на целия горивен процес и операторска станция OS77/WINCC за обработка на информацията, визуализация, дълготрайно архивиране и съхранение. Системата реализира автоматично управление на разпалваща горивна уредба и визуализация, обработка, архивиране и съхранение на данните на операторска станция OS77/WINCC.
2000 ТЕЦ “РУСЕ - ИЗТОК” Реконструкция на технологичните защити на парогенератор ст. No 5. Включва пълна подмяна на съществуващата релейно-контакторна схема и изграждане на “FAIL SAFE” система за управление на защитите на парогенератор ст. No 5. Новата “FAIL SAFE” система е изградена на базата на програмируеми контролери SIMATIC S5-95F и нисковолтова апаратура, производство на фирма SIEMENS, датчици за контрол на факела, производство на фирма Honeywell, операторска станция тип IBM PC и приложен софтуер, разработка на фирма СИГМА. Системата реализира автоматично управление на защитите на парогенератора и визуализация, обработка, архивиране и съхранение на данните за работата им на операторска станция.
2000 “ЗВЕЗДА” АД –
Д. Митрополия
Система за следене и контрол на производството и продажбите на олио. Системата е изградена на базата на разходомери тип 7MR1410 и програмируем контролер SIMATIC S7-214, производство на фирма SIEMENS и операторска станция тип IBM PC. Тя извършва автоматично управление на помпи при транспортиране на олиото, следене и контрол на количествата олио в съдовете за съхранение, автоматично изчисление на продаденото количество при пълнене на малки и големи съдове, издаване на фактури, визуализация на контролираните процеси, обработка и дълготрайно съхранение на информацията от операторска станция.
2000 / 2001 ТЕЦ “РУСЕ - ИЗТОК” Реконструкция на система технологични защити на парогенератор ст. No 7 и РОУ. Включва пълна замяна на релейно-контакторната схема и изграждане на “FAIL SAFE” система защити на базата на програмируеми контролери SIMATIC S5-95F и нисковолтова апаратура, производство на фирма SIEMENS – Германия, IR датчици за фотоконтрол на пламъка, производство на фирма FIREYE – САЩ, операторска станция, S7-OPC сървър и приложен софтуер, разработка на фирма “СИГМА” ООД. Реконструкцията на РОУ е извършена на базата на контролер S7-224, производство на SIEMENS, свързан с операторската станция на системата защити на парогенератор No 7 и приложен софтуер, разработка на фирма “СИГМА” ООД. Системата реализира автоматично управление на защитите на парогенератора и РОУ, визуализация, обработка, архивиране и съхранение на данните на операторска станция с S7-OPC сървър.
2000 / 2001 “Солвей Соди” АД -
Девня
Проектиране и изработка на автоматизирана система за управление на 3 броя вентилаторни кули с по 9 вентилатора всяка. Системата е изградена на базата на програмируеми контролери S7-215 и операторски пултове OP17, клеми и нисковолтова апаратура на фирма SIEMENS – Германия, и шкафове за апаратурата RITTAL. Тя осъществява управлени и контрол на работата на три групи вентилатори по определен алгоритъм на работа за всяка група. Информацията за работата на системата се визуализира на екраните на операторските пултове. Чрез OP17 се извършва промяна на следените параметри или въвеждане на нови. Предвидена е възможност за включване към локалната мрежа на завода.
2000 / 2001 ТЕЦ “РУСЕ - ИЗТОК” Реконструкция на цех ХВО. Системата реализира интелигентно мрежово управление на ниско ниво, чрез използване на ASI комуникационен интерфейс на фирма SIEMENS – Германия и пълен автоматичен контрол на сензори, задвижки, помпи и др. Тя следи постоянно, визуализира на монитора на операторска станция OS77/WINCC необходимите параметри на процесите, като налягания, нива, обеми, температури и др., обработва и архивира информацията за работата на цеха. Използваното оборудване за автоматизация включва ASI комуникационни модули, ASI задвижки, ASI пускатели, електромагнитен разходомер Sitrans FM, програмируем контролер S7 315-2-DP, операторска станция OS77/WINCC, програмируема ултразвукова станция AiRanger XPL Plus – 2 бр., програмируема ултразвукова станция AiRanger DPL Plus и приложен софтуер, разработка на фирма “СИГМА” ООД. Системата извършва цялостно наблюдение, управление и визуализация на процесите в цех ХВО, както и обработка, дълготрайно архивиране и съхранение на информацията.
2001 ТЕЦ “Марица Изток 2” Изграждане на автоматизирана разпалваща горивна уредба на парогенератор ст. No 10. Системата включва следната апаратура, производство на фирма SIEMENS - 4 броя програмируеми контролери SIMATIC S7-215 за управление на 8 броя горелки, програмируем контролер SIMATIC S7 315 – 2DP за реализиране на общите алгоритми за управление на целия горивен процес и операторска станция OS77/WINCC за обработка на информацията, визуализация, дълготрайно архивиране и съхранение. Системата реализира автоматично управление на разпалваща горивна уредба и визуализация, обработка, архивиране и съхранение на данните на операторска станция OS77/WINCC.
2001 “Солвей Соди” АД -
Девня
Проектиране, монтаж, опроводяване, изработка и внедряване на автоматизирана система за управление на инсталация за палетизация на торби със сода. Системата е изградена на базата на програмируем контролер SIMATIC S7-314 с ASI интерфейс, операторски пулт OP17, ASI входно-изходни модули, бутони и нисковолтова апаратура, производство на фирма SIEMENS – Германия. Тя реализира цялостно управление на инсталацията за палетизация от момента на постъпване на торбите до излизане на готовия палет. Използвана е интелигентна ASI комуникация за управление на ниско ниво. Информацията за работата на системата се визуализира и обработва от OP17, от който се управлява системата.
2001 “Балканфарма Разград” АД Проектиране, изработка, монтаж и внедряване на система за управление на въздушни вентилатори, димни вентилатори и питателни помпи и включване на системата към съществуващите системи за управление на котли No 5 и No 6. Системата е изградена на базата на програмируем контролер S7-226, показващи уреди, датчици за диференциално налягане SITRANS DSIII и честотни инвертори Midimaster ECO, производство на фирма SIEMENS – Германия. Тя реализира цялостен контрол и управление на вентилаторите и питателните помпи в съответствие с работата и управлението на котлите. Двигателите на димните вентилатори (100 KW), въздушните вентилатори (110 KW) и питателните помпи (200 KW) се управляват от честотните инвертори, които им осигуряват оптимален режим на работа. Информацията от инветорите се събира и обработва от контролера S7-226, който реализира общите алгоритми на контрол и управление на системата и връзката и със съществуващите системи за управление на котли No 5 и No 6.
2001 ТЕЦ “Марица Изток 3” Изграждане на автоматизирана разпалваща горивна уредба на котел ст. No 2. Системата включва следната апаратура, производство на фирма SIEMENS - 4 броя програмируеми контролери SIMATIC S7-215 за управление на 8 броя горелки, програмируем контролер SIMATIC S7 315 – 2DP за реализиране на общите алгоритми за управление на целия горивен процес и операторска станция OS77/WINCC за обработка на информацията, визуализация, дълготрайно архивиране и съхранение. Системата реализира автоматично управление на разпалваща горивна уредба и визуализация, обработка, архивиране и съхранение на данните на операторска станция OS77/WINCC.
2001 “Балканфарма Разград” АД Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на система за управление на 14 броя двигатели на бъркалки в съдове за ферментация. Системата е изградена на базата на честотни инвертори MIDIMASTER VECTOR, производство на фирма SIEMENS за управление на 75KW двигатели. Всеки инвертор е програмиран за оптимално управление на двигателя на съответния ферментатор. Информацията за работата на инверторите (двигателите) постъпва в съществуваща система TDC3000 на Honeywell, която е препрограмирана от фирма “СИГМА” ООД за работа със инверторите MIDIMASTER VECTOR.
2001 “Солвей Соди” АД -
Девня
Реконструкция на инсталация за палетизация на торби със сода. Включва изработка на съвременни алгоритми за управление и контрол, програмиране и настройка на нов приложен софтуер за управление на инсталацията.
2001 “Балканфарма Дупница” АД Проектиране, изработка и въвеждане в експлоатация на система за видеонаблюдение на блистери. Системата е изградена на базата на цифрова камера V710 и SIMATIC C7 контролер, производство на фирма SIEMENS AG. Работата по системата включва проектиране, доставка, монтаж и опроводяване на цифрова камера V710, SIMATIC C7 контролер, програмиране, изработка на приложен визуалиращ софтуер, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация. Системата извършва постоянно видеонаблюдение на блистери с хапчета, откриване и алармиране на начупени или липсващи хапчета.
2001 “Балканфарма Дупница” АД Предварително проучване, анализ на информацията и изработка на проект за система за мониторинг и управление на енергийните ресурси по обекти на “Балканфарма Дупница” АД. Реализация на I ЕТАП – следене на енергийните потоци на базата на енергийни измерватели и оценка на консумацията. Работата включва проектиране на системата, монтаж, настройка на енергийни измерватели, изработка на софтуер за оценка на консумацията.
2001 “Балканфарма Разград” АД Автоматизация на ТЕЦ към “Балканфарма Разград” АД – II етап. Предварително проучване, анализ на информацията и изработка на проект за система за оптимално регулиране и ефективно управление на парните потоци.
2001 / 2002 FELA plannungs AG -
Швейцария
Възстановяване и реконструкция на 3 пречиствателни станции за питейна вода в Косово. Проектиране, изработка и въвеждане в експлоатация на PCS7 автоматизирани системи за управление и контрол на процесите във всяка от станциите. Системите включват проектиране, строитено-монтажна работа, монтаж на програмируеми контролери SIMATIC S7, операторски станции OS77 WINCC, нисковолтова апаратура, ел. табла, опроводяване, прокарване накабели и кабелни трасета, програмиране, настройка, изработка на приложен софтуер, обработка на информацията, визуализация, архивиране и съхранение от операторските станции OS77 WINCC.
2002 “Търговище Ботълинг
Къмпани” ООД
Система за автоматично управление и контрол на работата на машина за пластмасови бутилки. Системата е изградена на базата на SIMATIC S7-314 програмируем контролер и регулатор SIPART DR19, производство на фирма SIEMENS AG. Работата по системата включва замяна на съществуващото управление на машината с управление на базата на програмируем контролер, проектиране, монтаж на S7-314 контролер и регулатор SIPART DR19, опроводяване, програмиране, настройка и пускане в експлоатация. Системата извършва автоматично управление на работата на машината.
2002 КЦМ – Пловдив
Супервайзор на проекта –
MAROBENI - Япония
Изработка, програмиране, настройка и пускане в експлоатация на система за контрол и управление на електрически подстанции на базата на SICAM SAS система за енергиен мониторинг на фирма SIEMENS AG. Системата извършва функции по дистанционно наблюдение на състоянието и параметрите на всички въводи, изводи и секционни прекъсвачи. Тя реализира регистриране и разглеждане на сработванията на всяка една от микропроцесорните защити SIPROTEC, отчитане и баланс на косумираната и отдадена ел. енергия по тарифи. Системата работи в реално време със синхронизация на часовника по DCF.
2002 FELA plannungs AG -
Швейцария
Автоматизирана система за контрол и управление на шлюзовете на язовирна стена на обект JABLANICA, Босна. Системата е изградена на базата на апаратура на фирма SIEMENS и реализира пълен контрол и управление на работата на шлюзовете в автоматичен и ръчен режим на управление. Работата по системата включва монтаж и опроводяване на апаратура, прокарване на кабелни трасета и полагане на кабели, изработка на табла, програмиране, параметриране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2002 “Балканфарма Разград” АД “Реконструкция на Хладилен блок”, част КИПиА, включваща проектиране и изграждане на автоматизирана система за управление на пет броя хладилни машини тип SKWS на базата на апаратура, производство на фирма SIEMENS – Германия. Системата реализира автоматично управление, мониторинг и контрол на агрегатите. Работата по изграждането на системата включва проектиране, спецификация на апаратурата, доставка, монтаж, опроводяване, прокарване на кабели и кабелни трасета, програмиране, изработка на приложен софтуер за визуализация, управление и архивиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2003 КОКА КОЛА
ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ
КЪМПАНИ ООД
Проектиране, доставка на апаратура, монтаж, опроводяване, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация на системи за управление на 2 броя машини за дозиране на въглероден двуокис и газиране на безалкохолни напитки. Системите са изградени на базата на полева апаратура, програмируеми контролери S7-226 XM и “Touch” панели TP070 5,7", производство на фирма SIEMENS AG. Те реализират автоматично управление и мониторинг на дозирането на въглероден двуокис и газирането на безалкохолните напитки.
2003 “Топлофикация – Русе” ЕАД Автоматизирана система за мониторинг, дозиране и управление на подаването на въглища към котлите в ТЕЦ “Русе – Изток”. Системата е изградена на базата на програнируем контролер тип SLOT PLC 412 с разпределена децентрализирана ASI периферия, интелигентни полеви устройства (датчици и преобразователи) с ASI комуникация, лентови везни за непрекъснато измерване в поток и операторска станция за управление, визуализация и архивиране на информацията, производство на фирма SIEMENS AG. Тя реализира автоматично управление, мониторинг и дозиране на количеството на подаваните въглища към котлите с цел постигане на оптимален работен режим. Работата по изграждането на системата включва проектиране, спецификация на апаратурата, доставка, монтаж, опроводяване, прокарване на кабели и кабелни трасета, програмиране, изработка на приложен софтуер за визуализация, управление и архивиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2003 “Топлофикация – Русе” ЕАД Автоматизирана система за технологични защити на Турбина 5 в ТЕЦ “Русе – Изток”. Системата е изградена на базата на програмируеми, редундантни “FAIL SAFE” контролери S7 315F и операторска станция, производство на фирма SIEMENS AG. Тя реализира автоматично управление и контрол на технологичните защити и блокировки на турбината с визуализация и дълготрайно архивиране на информацията. Работата по изграждането на системата включва проектиране, спецификация на апаратурата, доставка, монтаж, опроводяване, програмиране, изработка на приложен софтуер за визуализация, управление и архивиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2003 ВАРСА ШИПИНГ ООД Модернизация на помпено отделение на танкер “Ярослав Хашек”. чрез изграждане на система за постоянно следене на температури, нива и концентрация на въглеводори в помпено отделение и аварийна сигнализация. Работата по системата включва проектиране, доставка на апаратура, асемблиране на управляващо табло IP66, монтаж, опроводяване, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация. Системата е изградена на базата на логически модул LOGO 12/24RC, производство на фирма SIEMENS AG и Ex трансмитери за температура, ниво и концентрация на въглеводородите. Тя има режим на самодиагностика и работи изцяло автоматично с висока степен на надеждност.
2003 ВАРСА ШИПИНГ ООД Модернизация на помпено отделение на танкер от серията 630.2, корпус 108 чрез изграждане на система за постоянно следене на температури, нива и концентрация на въглеводори в помпено отделение и аварийна сигнализация. Работата по системата включва проектиране, доставка на апаратура, асемблиране на управляващо табло IP66, монтаж, опроводяване, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация. Системата е изградена на базата на логически модул LOGO 12/24RC, производство на фирма SIEMENS AG и Ex трансмитери за температура, ниво и концентрация на въглеводородите. Тя има режим на самодиагностика и работи изцяло автоматично с висока степен на надеждност.
2003 / 2004 ЮМИКОР МЕД АД Система за управление на пречиствателна станция за отпадни води. Системата е изградена на базата на PCS7 система за управление, производство на SIEMENS AG, включваща децентрализирана периферия ЕТ200М, интелигентна полева апаратура, програмируеми контролери S7-400, PROFIBUS DP комуникация и операторски станции. Работата по изграждането на системата включва проектиране, спецификация на апаратурата, програмиране, изработка на приложен софтуер за визуализация, управление и архивиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2003 / 2004 FELA plannungs AG -
Швейцария
Система за мониторинг и аварийно предупреждение на езеро “Сарез” – Таджикистан. Системата е изградена на базата на програмируеми контролери S7-200, програмируеми контролери S7-300, PROFIBUS DP периферия, полева апаратура, и операторски станции, производство на фирма SIEMENS AG, сателитна комуникация INMARSAT, GPS комуникация, метеорологична станция, апаратура за следене на сеизмична активност, ултразвукови нивомери за следене на водно ниво на фирма PULSAR Ltd., автономно захранване и апаратура за аварийно предупреждение. Работата по изработката на системата включва проектиране, спецификация на апаратурата, монтаж, опроводяване, прокарване на кабели и кабелни трасета, програмиране на контролери, операторски станции, сателитни и GPS комуникации, изработка на приложен софтуер за управление, визуализация и архивиране, изработка на два броя SCADA системи с високоскоростна непрекъсната комуникация помежду им, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2004 “Топлофикация – Русе” ЕАД Автоматизирана система за технологични защити на Турбина 6 в ТЕЦ “Русе – Изток”. Системата е изградена на базата на програмируеми, редундантни “FAIL SAFE” контролери S7 315F и операторска станция, производство на фирма SIEMENS AG. Тя реализира автоматично управление и контрол на технологичните защити и блокировки на турбината с визуализация и дълготрайно архивиране на информацията. Работата по изграждането на системата включва проектиране, спецификация на апаратурата, доставка, монтаж, опроводяване, програмиране, изработка на приложен софтуер за визуализация, управление и архивиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2004 ВАРСА ШИПИНГ ООД Модернизация на помпено отделение на танкер от серията 630.2, корпус 109 чрез изграждане на система за постоянно следене на температури, нива и концентрация на въглеводори в помпено отделение и аварийна сигнализация. Работата по системата включва проектиране, доставка на апаратура, асемблиране на управляващо табло IP66, монтаж, опроводяване, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация. Системата е изградена на базата на програмируем контролер SIMATIC S7-200, производство на фирма SIEMENS AG и Ex трансмитери за температура, ниво и концентрация на въглеводородите. Тя има режим на самодиагностика и работи изцяло автоматично с висока степен на надеждност.
2004 СВИЛОЗА АД Проектиране на система за управление и контрол на машина за сушене на целулоза. Работата по проекта включва проектиране част Елекро и КИПиА, конфигуриране и спецификация на апаратурата за системата.
2005 Енергоразпределение -
Разград
Система за мониторинг, визуализация и управление на ВС “Център” - Разград”. Системата е изградена на базата на SICAM SAS система за енергиен мониторинг на фирма SIEMENS AG – Германия и радиомодеми на фирма RACOM – Чехия. Тя извършва автоматичен енергиен мониторинг и управление на необходимите подстанции, предаване на информацията по радиоканал, обработка на данните, визуализация и архивиране на информацията на операторска станция. Работата по системата включва проектиране, монтаж, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2005 КУМЕРИО МЕД АД Цялостна система за управление и контрол на изпарителен охладител № 2 в цех “Металургично производство”. Системата е изградена на базата на SIMOCODE PRO устройства за контрол на двигатели и PCS7 система, производство на фирма SIEMENS AG. Тя реализира пълен контрол и управление на всички процеси в изпарителен охладител № 2. Работата по системата включва проектиране, демонтаж на съществуващото оборудване и монтаж на ново, прокарване на кабелни скари, кабелни трасета, полагане на кабели, асемблиране на ел. табла, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2005 СОЛВЕЙ СОДИ АД Система за управление на пресевно трошачна инсталация за антрацит. Системата е изградена на базата на разпределена децентрализирана периферия ET200S и устройства на управление на двигатели SIMOCODE PRO, производство на фирма SIEMENS AG. Реализирано е автоматично управление на инсталацията с обработка на всички сигнали, необходими за правилна работа и предаване на информацията към контролер TDC3000 на фирма HONEYWELL за допълнителна обработка, визуализация и архивиране. Работата по системата включва проектиране, асемблиране на табло, монтаж ,опроводяване, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2005 ВАРСА ШИПИНГ ООД Реконструкция и ремонт на система за управление на танкер “Саратов Сити”. Включва диагностика и оценка на системата на място, проектиране, доставка на апаратура, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация
2005 ВАРСА ШИПИНГ ООД Модернизация на помпено отделение на танкер “Саратов Сити” чрез изграждане на система за постоянно следене на температури, нива и концентрация на въглеводороди в помпено отделение и аварийна сигнализация. Работата по системата включва проектиране, доставка на апаратура, асемблиране на управляващо табло IP66, монтаж, опроводяване, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация. Системата е изградена на базата на програмируем контролер SIMATIC S7-200, производство на фирма SIEMENS AG и Ex трансмитери за температура, ниво и концентрация на въглеводородите. Тя има режим на самодиагностика и работи изцяло автоматично с висока степен на надеждност.
2005 “САЛС” АД - Девня Изработка на система за мониторинг и управление на 4 броя ленти за транспортиране на сода от САЛС АД до пристанище “Варна - Запад” с взаимни блокировки между тях. Системата е изградена на базата на резервирани програмируеми контролер SIMATIC S7 315-2DP с разпределена, децентрализирана периферия ET200М, локален операторски панел OP7, производство на фирма SIEMENS AG и операторска станция. Тя реализира автоматично управление и контрол на работата на транспортните ленти. Работата по системата включва проектиране, доставка на апаратура, асемблиране на 2 броя управляващи табла, монтаж, опроводяване, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2005 АГРОПОЛИХИМ АД Система за управление и мониторинг на осем броя транспортни ленти на обект складово стопанство “ВАРНА – ЗАПАД”. Системата е изградена на базата на програмируеми контролери SIMATIC S7-314 и SIMATIC S7-312, производство на фирма SIEMENS AG и операторска станция. Тя реализира автоматично управление и контрол на работата на транспортните ленти при зареждане на склад за готова продукция и товарене на кораби. Работата по системата включва проектиране, доставка на апаратура, асемблиране на 2 броя управляващи табла, монтаж, опроводяване, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2005 НЕК ЕАД,
Предприятие
“Язовири и каскади”
Доставка и монтаж на 10 броя разходомери за измерване на водно количество в канали за безнапорни течения", реф. № ТС 2451047. Работата включва доставка, програмиране, монтаж, пускане и настройка на 10 броя разходомери за открити канали тип OCMIII, производство на фирма SIEMENS AG за язовирни райони "Чаира", “Белмекен” и “Родопи”. Реализирано е постоянно измерване и следене на разхода и водните стоежи в съответните точки на измерване и предаване на информацията за визуализация и архивиране чрез GSM комуникация до компютри, разположени в административните сгради на съответните язовирни райони. Отделно от това във всяка точка на измерване данните се записват и съхраняват в паметта на разходомера откъдето се свалят през определен период от време, чрез специализирано преносимо устройство.
2005 „Балканфарма Троян” АД Подмяна на система за управление на машина за разлив. Новата система е изградена на базата на програмируем контролер SIMATIC S7 312, производство на фирма SIEMENS AG. Работата по системата включва спецификация на апаратурата, доставка, монтаж, опроводяване, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2005 „Карлсберг България” АД Изработка на система за управление на буферен съд. Система е изградена на базата на програмируем контролер SIMATIC S7 315-2DP и операторски панел OP7, производство на фирма SIEMENS AG. Работата по системата включва проектиране, доставка на апаратура, монтаж, опроводяване, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2005 „Карлсберг България” АД Подмяна на система за управление на инсталация за CIP на линия за бутилиране на стъклени бутилки. Новата система е изградена на базата на програмируем контролер SIMATIC S7 314, операторски панел OP77B, производство на фирма SIEMENS AG и пневматична апаратура, производство на фирма Bosch Rexroth. Работата по системата включва проектиране, доставка на апаратура, монтаж, опроводяване, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация. Системата реализира автоматично и ръчно управление на линията за бутилиране.
2005 ПРОВАДСОЛ АД Система за управление на помпа за разсол. Система е изградена на базата на програмируем контролер SIMATIC S7 313С-2DP и операторски панел ТP270, производство на фирма SIEMENS AG. Работата по системата включва спецификация на апаратурата, доставка, монтаж, опроводяване, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2005 СПАРКИ АД Система за управление на аграгатна машина. Система е изградена на базата на програмируем контролер SIMATIC S7 314С-2DP и операторски панел ОP77А, производство на фирма SIEMENS AG. Работата по системата включва проектиране, доставка на апаратура, монтаж, опроводяване, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2005 СВИЛОЗА АД Изработка на главни табла на трафопост съгласно проект на машина за обезводняване и сушене на целулоза. Работата включва изработка на PRIZMA табла и шинна система на базата на апаратура на фирма Schneider Electric, монтаж на таблата на място, пускане и настройка.
2005 “Топлофикация – Русе” ЕАД Система за технологични защити на ПГ7, ТГ5 и ТГ6. Системата е изградена на на базата на програмируем контролер SIMATIC S7 315F-2DP производство на фирма SIEMENS AG. Работата включва проектиране, доставка на апаратура, монтаж, опроводяване, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2005 ВАРСА ШИПИНГ Модернизация на помпено отделение на танкер “Волготанкер”. Работата включва проектиране, доставка на апаратура, монтаж, опроводяване, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация на система за управление на базата на програмируем контролер SIMATIC S7 200 производство на фирма SIEMENS AG. Системата реализира автоматично управление на помпите, постоянно следене на температури и концентрация на лесно възпламеняеми газове, светлинна и звукова алармена сигнализация.
2006 НЕК ЕАД,
Предприятие
“Язовири и каскади”
“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя разходомери за безнапорно движение в открити канали, за отчитане на водни количества от 0 до 25 м3 / сек. и от 0 до 5 м3 / сек.”. Работата включва доставка, програмиране, монтаж, пускане и настройка на 2 броя разходомери за открити канали тип OCM EM, производство на фирма NIVUS GMBH за язовирен район "Розов кладенец”. Реализирано е постоянно измерване и следене на разхода и водните стоежи в съответните точки на измерване и предаване на информацията за визуализация и архивиране чрез GSM комуникация до компютър, разположен в административната сграда на язовирния район. Отделно от това във всяка точка на измерване данните се записват и съхраняват в паметта на разходомера откъдето се свалят през определен период от време, чрез специализирано преносимо устройство.
2006 “Топлофикация – Русе” ЕАД Подмяна на регулатор за Групова Абонатна станция (ГАС). Работата включва проектиране, доставка на апаратура, монтаж, опроводяване, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация на регулатор на ГАС на базата на програмируем контролер SIMATIC S7 314C-2 PTP и операторски панел OP77A, производство на фирма SIEMENS AG. Системата реализира постоянно следене, контрол и управление на входно-изходните сигнали и изпълнителните механизми, обработка на информацията, визуализация на информацията.
2006 „Балканфарма Троян” АД Подмяна на система за управление на палетизиращ робот. Новата система е изградена на базата на програмируем контролер SIMATIC S7 313C, производство на фирма SIEMENS AG и реализира автоматично управление на работата на палетизиращия робот. Работата по системата включва спецификация на апаратурата, доставка, монтаж, опроводяване, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2006 ДУНАРИТ АД Система за управление и контрол на линия за галванизация. Системата е изградена на на базата на програмируеми контролери SIMATIC S7 314, SIMATIC S7 226 и операторски “Touch” панел TP177A, производство на фирма SIEMENS AG. Работата по системата включва проектиране, доставка на апаратура, монтаж, опроводяване, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2006 НЕОХИМ АД Проектиране на нова АСУ от типа SCADA подмяна на съществуваща Диспечерска Система МИК – 2000. Работата включва изработка на подробен проект на АСУ – топологични схеми, линейни диаграми, табла КИП и А, табла Управление, кабелен журнал, спецификация на апаратурата за контрол и управление.
2006 ПРОВАДСОЛ АД Разширение на система Plant Scape на фирма Honeywell – I етап. Разширението е извършено на база на разпределена децентрализирана периферия ET200S, на фирма SIEMENS AG. Работата по разширението включва проектиране, доставка на апаратура, асемблиране на табло, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2006 ПРОВАДСОЛ АД Разширение на система Plant Scape на фирма Honeywell – II етап. Разширението е извършено на база на разпределена децентрализирана периферия ET200S, на фирма SIEMENS AG. Работата по разширението включва проектиране, доставка на апаратура, асемблиране на табла, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2006 СОЛВЕЙ СОДИ АД Автоматизиране установка за насипна тежка сода. Автоматизирането включва изграждане на система за управление и визуализация на базата на програмируем контролер SIMATIC S7 313C-2DP и операторски “Touch” панел TP170A, производство на фирма SIEMENS AG. Работата по системата включва проектиране, доставка на апаратура, асемблиране на табло, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2006 “Топлофикация – Русе” ЕАД Изработка на проекти част Електро и част КИПиА на обекти „Неутрализационен басейн – цех ХВО”, “Обработка и повторно използване на алкални води с механични примеси” и ”Реконструкция на системата за сепариране и допречистване на отпадните води, замърсени с нефтопродукти”. Работата по проектите включва топологични схеми, линейни диаграми, ел. табла, табла Управление, кабелен журнал, спецификация на апаратурата за контрол и управление.
2006 “Топлофикация – Русе” ЕАД Mикропроцесорна система за архивиране на аналоговите стойности и включването и към операторската станция на системата за разпалваща горивна уредба ПГ 2 в ТЕЦ “Русе Изток”. Системата е изградена на базата на програмируем контролер SIMATIC S7300, производство на фирма SIEMENS AG. Работата по системата включва проектиране, доставка на апаратура, монтаж, опроводяване, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2006 “Топлофикация – Русе” ЕАД Реконструкция на АСУТП на котел № 5 в ТЕЦ “Русе Изток”. Реконструкцията включва система за технологични защити на К5 – реализирана с контролер SIMATIC S5 95F на фирма SIEMENS AG, система за управление на разпалването с природен газ – реализирана с контролер SIMATIC S7 300F на фирма SIEMENS AG и система за управление на прахоподавачи и ПСВ – реализирана с честотни инвертори MICROMASTER 420 на фирма SIEMENS AG. Съществуващия визуализиращ софтуер на операторските станции – 2 броя и инженерната станция – 1 брой e заменен със системен софтуер WINCC V6.0 SP4 , на фирма SIEMENS AG. Работата по системата включва проектиране, доставка на апаратура, монтаж, опроводяване, програмиране на контролери и SCADA система, изработка на приложен софтуер, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2006 ФАЗЕРЛЕС АД Доставка, монтаж, параметриране и пускане на честотни инвертори за управление на двигатели MICROMASTER 420, MICROMASTER 430 и MICTROMASTER 440, производство на фирма SIEMENS AG – Германия.
2007 НЕОХИМ АД Изработка на нова АСУ за енергиен мониторинг от типа SCADA и подмяна на съществуваща Диспечерска Система МИК – 2000. Системата е изградена на базата на програмируеми контролери SIMATIC S7 315-2PN/DP, разпределена децентрализирана периферия ET200S, система за контрол и управление на електрически разпределителни подстанции SICAM PAS и операторски станции, производство на фирма SIEMENS AG, енергийни измерители PM130Е и ezPAC, производство на фирма SATEC, оптични превключватели и конвертори, производство на фирма RUGGEDCOM, електронни електромери на фирма MPS, метеорологична станция на фирма ADOLF THIES GmbH. Работата по АСУ включва доставка на апаратура, изграждане на оптична Ethernet мрежа, изработка на ел. табла, монтаж на табла и апаратура на място, опроводяване, прокарване на кабелни трасета и полагане на външни кабели, програмиране, изработка на приложен софтуер, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2007 КАОЛИН АД Система за измерване и автоматично дозиране на 20 тона CaCO3 (фракция 0.1 – 2.0 mm) в автомобилни цистерни” във фабрика “Игнатиево”. Системата е изградена на базата на програмируем контролер SIMATIC S7 315-2DP, лентова везна MSI, операторска станция, производство на фирма SIEMENS AG и ултразвукови трансмитери dB10, производство на фирма PULSAR Ltd. Работата по системата включва проектиране, доставка на апаратурата, монтаж на апаратурата в табло, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2007 ИЛИНДЕН АД Система за управление на кокилна установка за цилиндрова глава на 6 броя машини за фирма MONTUPET – Франция. Работата по системата включва доставка на апаратура табла, кабели, датчици и ел. материали съгласно проект на фирма MONTUPET, монтаж и опроводяване на апаратурата в табла, опроводяване на машината на място, пускане и настройка и въвеждане в експлоатация.
2007 ФИКОСОТА СИНТЕЗ АД Демонтаж, транспортиране, монтаж пускане и настройка на линия за дамски превръзки и памперси. Работата по линията включва разглобяване на части, консервиране, опаковане, транспорт до ФИКОСОТА СИНТЕЗ АД, монтаж и опроводяване на място, пускане и настройка и въвеждане в експлоатация.
2007 FELA plannungs AG -
Швейцария
Модернизация на отоплителни подстанции – ЛОТ 1.1.4. – 36 подстанции, ЛОТ 1.1.5. – 34 подстанции и ЛОТ 1.1.6. – 59 подстанции в Букурещ – Румъния. Работата по проекта включва проектиране, спецификация на апаратура, кабели, тръби и материали, строително монтажна работа по демонтаж на съществуващо оборудване и тръби и монтаж на нови, ел. монтаж и опроводяване на апаратурата, реконструкция на ел. табла и табла КИПиА, изработка и инсталиране на управляващ софтуер, пускане, настройка и въвеждане в екплоатация.
2007 КЦМ АД - Пловдив Разширение на SCADA система за енергиен мониторинг SICAM SC, производство на фирма SIEMENS AG – Германия. Работата включва подмяна на два броя операторски станции и добавяне на нова операторска станция, реализиране на редундантност на управление на операторски станции, преинсталиране на софтуера за управление, пускане, настройка и въвеждане в екплоатация.
2007 СВИЛОЦЕЛ АД -
Свищов
Изработка на проект за реконструкция и модернизация на цех за производство на целулоза в „Свилоцел”АД - гр.Свищов - части ЕЛЕКТРО и КИПиА фаза “Работна” . Работата по проекта включва предпроектно проучване, топологични схеми и линейни диаграми, табла КИП и А и управление, обяснителна записка, кабелен журнал, спецификация на апаратура.
2007 СВИЛОЦЕЛ АД -
Свищов
Проектиране на цех „Суровинно Подготвителен” – част Електро и част КИП и А. Работата по проекта включва предпроектно проучване, топологични схеми и линейни диаграми, табла КИП и А и управление, обяснителна записка, кабелен журнал, спецификация на апаратура.
2007 СОЛВЕЙ СОДИ АД Проектиране и изпълнение на табло със станция ET200S за захранване и управление на ел. консуматори. Работата включва проектиране на таблото, доставка на таблото, монтаж и опроводяване на апаратурата в таблото до клеморед, пускане настройка и въвеждане в експлоатация.
2007 СОЛВЕЙ СОДИ АД Изработка на проект за подмяна на релейно-контакторната схема за управление и контрол на технологичния процес в „Девня Варовик” АД. Работата по проекта включва предпроектно проучване, реконструкция на ел. захранването на ниво 6kV в едро трошачно, реконструкция на уредба 0.4kV в подстанция 3 – едро трошачно, реконструкция на уредба 0.4kV в подстанции 1 и 1А – ситно трошачно, топологични схеми и линейни диаграми, електрически и конструктивни схеми за ел. връзки и монтаж на апаратурата, инсталационни чертежи на табла, обяснителна записка, кабелен журнал, спецификация на апаратура.
2007 “Топлофикация – Русе” ЕАД Изработка на софтуер на програмируем логически контролер (PLC) за управление на обектите „Неутрализационен басейн” и „Повторно обработване на алкални води” в цех ХВО
2007 СВИЛОЦЕЛ АД -
Свищов
Супервайзорски контрол, настройка и пускане в експлоатация на КИП апаратура (трансмитери, разходомери, честотни инвертори, изпълнителни механизми) на обект Содокотел
2008 СОЛВЕЙ СОДИ АД Проектиране на станция „Гасилен” – част КИПиА, цех Варов. Работата по проекта включва предпроектно проучване и изработка на работен проект.
2008 ДЕВЕН АД Проектиране и внедряване на система за управление на обекти Crusher и CFBB. Работата по проекта включва предпроектно проучване, изработка на работен проект на система за управление на Crusher и CFBB, изработка на табла управление, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2008 СОЛВЕЙ СОДИ АД Реконструкция на табла ET200 за управление на Варови пещи. Работата по проекта включва демонтаж на съществуващата апаратура в таблата, монтаж и опроводяване на новата апаратура за управление, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2008 “Топлофикация – Русе” АД Промяна на алгоритъма на управление на вентилатори за охлаждащ въздух (ВОВ). . Работата по проекта включва изработка и внедряване на приложен софтуер за управление на ВОВ.
2008 „НЕОХИМ” АД Проектиране на „ Автоматизиране на управлението на парова система в „НЕОХИМ” АД” – част Електро и част КИПиА. Работата по проекта включва предпроектно проучване и изработка на работен проект.
2008 СОЛВЕЙ СОДИ АД Изграждане на интерфейсна връзка – вентилаторна кула С. Работата по проекта включва доставка на апаратура, изработка и внедряване на комуникационен софтуер за дистанционно управление на вентилаторна кула С, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация на честотни инвертори и система за управление.
2008 СОЛВЕЙ СОДИ АД Проектиране на линия за тежка сода – част КИПиА. Работата по проекта включва предпроектно проучване и изработка на работен проект.
2008 „НЕОХИМ” АД Проектиране на „Подмяна на управлението на лентов тракт в цех 640 корпуси 402, 404 и 405” . Работата по проекта включва предпроектно проучване и изработка на работен проект.
2008 „НЕОХИМ” АД Изработка на идеен проект за „Монтаж и внедряване на софтстартер за плавен пуск на ел. двигателите 6kV на помпите в ПС Марица”.
2008 „АСТРА БИОПЛАНТ” АД Автоматизация на цех „Екстракция”. Работата по проекта включва програмиране на контролер Fanuc CPU310 и SCADA система, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2008 СОЛВЕЙ СОДИ АД Изработка и внедряване на софтуер за управление на 14 броя двигатели в Корпус едро трошене. Работата по проекта включва изработка на приложен софтуер, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2008 ХАНИУЕЛ БЪЛГАРИЯ Проектиране и внедряване на система за управление на цех „Амоняк” в „НЕОХИМ” АД – Димитровград. Работата по проекта включва изработка на работен проект на система за управление – част КИПиА, създаване, програмиране и внедряване на база данни, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2008 КПЗ АД - Русе Проектиране, доставка на апаратура и инженеринг за изработка на системи за управление на горивния процес на пещи С3 и С5. Работата по проекта включва изработка на работен проект, доставка на апаратура за управление, изработка на табла, монтажа на табла и апаратура на място, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2008 ФАЗЕРЛЕС АД Доставка, монтаж, параметриране и пускане на честотни инвертори за управление на двигатели MICROMASTER 420, MICROMASTER 430 и MICTROMASTER 440, производство на фирма SIEMENS AG – Германия.
2008 „НЕОХИМ” АД Разширение на АСУ SCADA система – комуникационно присъединяване на новата МКТП66 към SCADA системата на цех 700. Работата по проекта включва доставка на апаратура, преработка и разширение на оптична магистрала, изработка на ел. табло, монтаж и опроводяване на апаратурата и таблото на място, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2008 FELA plannungs AG -
Швейцария
Реконструкция на пречиствателна станция за питейна вода в Косово. Проектиране, изработка и въвеждане в експлоатация на PCS7 автоматизирани системи за управление и контрол на процесите във станцията. Системата включва проектиране, строитено-монтажна работа, монтаж на програмируеми контролери SIMATIC S7, операторски станции OS77 WINCC, нисковолтова апаратура, ел. табла, опроводяване, прокарване на кабели и кабелни трасета, програмиране на контролери SIMATIC S7, PCS7 система за управление и операторски станции OS77 WINCC, настройка, изработка на приложен софтуер и база данни за обработка на информацията, визуализация, архивиране и съхранение от операторските станции OS77 WINCC.
2008 „СИМЕНС” ЕООД Изпълнение на електроинсталации по част: Слаботокови инсталации на обект МОЛ ВАРНА. Работата по проекта включва полагане изтегляне и подвързване на кабели, монтаж и опроводяване на ел. оборудване, пускане, настройка и тестване на електроинсталациите на обекта.
2009 „ТЕЦ ВАРНА” ЕАД Проектиране, избор, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 2 броя регулатори за възбуждане на синхронни електродвигатели 6KV на мелниците на Блок 5 в „ТЕЦ ВАРНА” ЕАД. Работата по поръчката включва проектиране, избор и доставка на апаратура и ел. табла, асемблиране на табла до клеморед, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2009 „ПОАТИЕ” ООД Изработка на системи за измерване на топлинна енергия на когенератор. Работата по проекта включва доставка и монтаж на място на апаратура за измерване на топлинна енергия, програмиране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2009 „Профекс Биопродукти” ООД Пусково наладъчни дейности на полева КИП апаратура в завод за биоетанол – Горна Малина. Работата по проекта включва параметриране, пускане и настройка на реагулиращи клапани, отсекатели (on/off) вентили, нивомери и нивосигнализатори, разходомери, преобразуватели за налягане, температурни преобразуватели, помпи, PH-метър и гъстомер.
2010 „Приста Ойл Холдинг” ЕАД Изработка на система за контрол на акцизни стоки съгласно изискванията на Агенция Митници посочени в Наредба № 3 / 19.02.2010г. Работата по проекта включва проектиране на системата, доставка на техника, изработка на табла с апаратура до клеморед, програмиране на контролер, монтаж на техниката на място, внедряване на автоматично отчитане на информацията, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2010 „Карлсберг България” АД Изработка на система за контрол на акцизни стоки съгласно изискванията на Агенция Митници посочени в Наредба № 3 / 19.02.2010г. Работата по проекта включва проектиране на системата, доставка на техника, изработка на табла с апаратура до клеморед, програмиране на контролер, монтаж и окабеляване на техниката на място, внедряване на автоматично отчитане на информацията, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2010 „Балканфарма Троян” АД Подмяна на релейно-контакторната схема на управление на 7 броя машини в РЦ” Унгвенти” с управление на базата на програмируеми контролери SIMATIC S7 200 и SIMATIC S7 1200. Работата по проекта включва доставка на техника, програмиране на контролерите и операторските панели, монтаж и опроводяване на техниката на място, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2010 Outwoods Automation Ltd. -
Великобритания
Изработка на SCADA PCS7 система на завод DC Crudgington на фирма DAIRY CREST - Великобритания и подмяна на съществуващите контролери Mitsubishi с контролери SIEMENS. Работата по проекта включва конфигуриране и спецификация на техниката, програмиране на контролерите и SCADA системата, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2010 Outwoods Automation Ltd. -
Великобритания
Изработка на PLC/HMI система за управление на инсталация Butter Reworker в завод DC Crudgington на фирма DAIRY CREST - Великобритания. Работата по проекта включва конфигуриране и спецификация на техниката, програмиране на контролерите и HMI системата, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2010 „Брайт Инженеринг” ООД Изработка на система за автоматично регулиране на нивото в бак 5000m3 в „ТЕЦ ВАРНА” ЕАД. Работата по проекта включва доставка на техника, изработка на табла с апаратура до клеморед, програмиране на контролер, програмиране на WINCC SCADA система, монтаж, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2010 „Карлсберг България” АД Изработка на система за автоматизация и управление на инсталация за транспорт и дозиране на малц във варка. Работата по проекта включва проектиране на системата, доставка на техника, изработка на табла с апаратура до клеморед, строително-монтажни дейности на място, програмиране на контролер и операторска станция, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2010 PG Process Ltd. -
Великобритания
Изработка на техническо задание за внедряване на нова CIP система за управление във фирма BOOTS – Великобритания. Работата по проекта включва оглед на място и изготвяне на техническо задание за изработката на нова CIP система за управление с включени в него всички изисквания и функционалности към системата.
2010 СИМЕНС EООД Инженеринг за изграждане на автоматизирана система за събиране на данни и интегрирано представяне на информацията на обект п/ст „Суворовo” 110/20kV на ветропарк „Суворово”. Работата по проекта включва конфигуриране и програмиране на SICAM PAS сървър, инсталиране, конфигуриране и програмиране на PAS CC станция, пускане, наладка и въвеждане в експлоатация.
2011 PG Process Ltd. -
Великобритания
Изработка на софтуер за нова CIP система за управление във фирма BOOTS – Великобритания. Работата по проекта включва изработка на софтуера за програмируемите контролери и SCADA системата, пускане настройка и въвеждане в експлоатация.
2011 „НЕОХИМ” АД Изработка и инженеринг до ключ на система за управление и контрол на обект „Автоматизиране управлението на паровата система на „Неохим” АД”. Работата по проекта включва доставка на техника, строително монтажни дейности, асемблиране на табла с монтаж и опроводяване на апаратурата до клеморед, изработка на оптична комуникационна мрежа, програмиране на контролери, програмиране на мрежови комутатори, програмиране на мрежови комутатори, програмиране на SCADA система, пускане, наладка и въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, изготвяне на екзекутивна документация.
2011 „НЕОХИМ” АД Изработка и инженеринг до ключ на обект „Цех 640. Управление на транспортни ленти в корпус 402, 404 и 405 на „Неохим” АД”. Работата по проекта включва доставка на техника, строително монтажни дейности, асемблиране на табла с монтаж и опроводяване на апаратурата до клеморед, изработка на оптична комуникационна мрежа, програмиране на контролери, програмиране на мрежови комутатори, програмиране на мрежови комутатори, програмиране на SCADA система, пускане, наладка и въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, изготвяне на екзекутивна документация.
2011 „ПРОВАДСОЛ” АД Изработка на система за управление на напорна помпа 6kV. Работата по проекта включва доставка на техника, асемблиране на табло с монтаж и опроводяване на апаратурата до клеморед, програмиране на контролер SIMATIC S7-300, програмиране на операторски панели, изработка на софтуер за управление, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2011 „Карлсберг България” АД Доставка, инженеринг и въвеждане в експлоатация на техника и софтуер BRAUMAT 6.0 за управление и контрол на варилния процес в Пивоварна Шумен. Работата по проекта включва доставка на техника и системен софтуер, преработка на програмата на контролера за работа с новата версия на BRAUMAT, преработка на SCADA системата за работа с новата версия на BRAUMAT, инсталация и настройка на операторски станции и мрежово оборудване на обекта, подмяна на INTERBUS комуникация с PROFIBUS, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация.
2011 „Балканфарма” Троян АД Доставка на техника и инженеринг за изграждане на система за управление на 3 броя материални помпи и и 1 брой сборник в РЦ „Унгвенти” на базата на контролер SIMATIC ET200S IM151-8 PN/DP, производство на фирма SIEMENS AG – Германия. Работата по проекта включва доставка на техника, монтаж и опроводяване на техниката на обекта, програмиране на контролера, програмиране на операторски панели, пускане, наладка и въвеждане в експлоатация, обучение на персонала.
2011 „Топлофикация Русе” ЕАД Реконструкция и сертифициране по модул “F” на автоматични лентови конвейерни везни 08А и 08Б в ГТЦ на ТЕЦ “ Русе – Изток”. Работата по проекта включва проектиране, доставка на техника, монтаж и опроводяване на техниката на обекта, програмиране и параметриране на везните, тариране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, изпълнение на контролни тестове за сертифициране по модул “F” съвместно с оторизирана сертифицираща лаборатория.
2011 „Топлофикация Русе” ЕАД Изпълнение и сертифициране по модул “F” на автоматична лентова конвейерна везна към гориво-лентов транспортьор 01А на ТЕЦ “ Русе – Изток”. Работата по проекта включва проектиране, доставка на техника, монтаж и опроводяване на техниката на обекта, програмиране и параметриране на везната, тариране, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, изпълнение на контролни тестове за сертифициране по модул “F” съвместно с оторизирана сертифицираща лаборатория.
2012 „АГРОПОЛИХИМ“ АД Модернизация на тегловни ленти W40201 и W40202. Работата по проекта включва проектиране на система за управление на лентите, доставка на техника, прокарване на кабелни трасета, полагане на кабели, монтаж и подвързване на техника и табла на място, програмиранр на контролери, програмиране на операторски панели, пускане, наладка, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, изготвяне на екзекутивна документация.
2012 „МОНТЮПЕ“ ЕООД Изпълнение на ел. захранване на компресори № 4, № 5 и съществуващ компресор Аtlas Corpco в завода на „Монтюпе” ЕООД, гр. Русе. Работата по проекта включва изработка и доставка на разпределителни табла, кабелни скари, кабели, монтажни материали, монтаж на разпределителните табла на място, изработка на кабелни трасета, полагане на захранващи кабели, подвързване на табла и компресори на място, извършване на необходимите контролни измервания, пускане, наладка и въвеждане в експлоатация.
2012 „МОНТЮПЕ“ ЕООД Изпълнение на ел. захранване на табло за спомагателни съоръжения в Sand regeneration Hall3 в завода на „Монтюпе” ЕООД, гр. Русе. Работата по проекта включва изработка и доставка на разпределително табло ТС36, кабелни скари, кабели, монтажни материали, монтаж на разпределителното табло на място, изработка на кабелни трасета, полагане на захранващи кабели, подвързване на табло на място, извършване на необходимите контролни измервания, пускане, наладка и въвеждане в експлоатация.
2012 „МОНТЮПЕ“ ЕООД Електрозахранване на сърцарен участък 2.2, в хале 2 на завода „Монтюпе“ ЕООД, гр. Русе. Работата по проекта включва изработка и доставка на три броя разпределителни табла, кабели, монтажни материали, полагане на захранващи кабели, подвързване на табла на място, извършване на необходимите контролни измервания, пускане, наладка и въвеждане в експлоатация.
2012 „СИМЕНС“ ЕООД Подмяна на РУ 6kV на Разпределителна подстанция 51 (РП51) в „НЕОХИМ” АД, гр. Димитровград. Работата по проекта включва доставка на техника, асемблиране на мрежово табло, програмиране и конфигуриране на SICAM PAS сървър, програмиране и конфигуриране на три броя SICAM PAS CC работни станции, програмиране на комуникацията, интеграция на зарядните устройства към контролера по Modbus RTU и към SCADA системата, адаптиране и доработка на SCADA системата, пускане, наладка и въвеждане в експлоатация.
2012 „НЕОХИМ” АД Разширяване на алгоритъма и функционалността на SCADA системата в цех 700 „Електроснабдяване” на „НЕОХИМ” АД. Работата по проекта включва доставка на техника, интегриране в SCADA системата на осем броя нови EPMS електромери и два броя въводни прекъсвачи в РП-8, конфигуриране и програмиране на SCADA системата, разработка на софтуер за изчисляване на електроенергията на територията на завода, пускане, наладка и въвеждане в експлоатация.
2012 „МОНТЮПЕ“ ЕООД Реконструкция на два броя пещи “IUT –stand-alone ageing heat treatment furnaces”. Работата по проекта включва проектиране, доставка на техника за контрол и управление, проверка на състоянието на всички КИП уреди и подмяна на повредените, изработка на табла с монтаж и опроводяване на апаратурата до клеморед, окабеляване на пещите, монтаж и подвързване на табла и техника на място, програмиране на контролер, програмиране на операторски панел, пускане, наладка, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, изготвяне на екзекутивна документация.
2012 „ТИТАН“ ЕООД Изработка на система за управление на автоматизирана линия за монтаж на гъвкави водопроводни съединения за вода. Работата по проекта включва проектиране, доставка на техника за контрол, управление и КИП апаратура, изработка на табла с монтаж и опроводяване на апаратурата до клеморед, окабеляване на линията, програмиране на контролер, програмиране на операторски панел, пускане, наладка, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, изготвяне на екзекутивна документация.
2012 „Карлсберг България” АД Изпълнение на проект за „Energy recovery system for Wort ketle”. Работата по проекта включва програмиране на Braumat система – нови екрани и интегриране на нови устройства, промяна на рецептите свързани със системата за възстановяване на енергията, пускане, наладка и въвеждане в експлоатация.
2012 „НЕОХИМ” АД Монтаж на LED показващи прибори и окабеляване на обект „Подмяна на РУ 6kV на Разпределителна подстанция 51 (РП 51). Работата по проекта включва проектиране, доставка на LED показващи прибори, техника, кабели и монтажни материали, изработка на табло с монтаж и опроводяване на апаратурата до клеморед, окабеляване, подвързване на техника и табло намясто, пускане, наладка, въвеждане в експлоатация, изготвяне на екзекутивна документация.
2012 „Балканфарма” Троян АД Промяната на системата на управление на материални помпи. Работата по проекта включва доставка на техника, програмиране на три броя контролери SIMATIC S7-200 и шест броя операторски панели, монтаж и подвързване на техниката на място, пускане, наладка и въвеждане в експлоатация.
2012 КОНТУР ГЛОБАЛ
МАРИЦА ИЗТОК 3
Интеграция на процесните данни от съоръженията в сгуроотвал „ИСКРИЦА” на ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3” АД. Работата по проекта включва проектиране, доставка на техника, монтаж и опроводяване на техниката на място, програмиране на контролери, програмиране на SCADA система, пускане, наладка, въвеждане в експлоатация, изготвяне на екзекутивна документация.
2012 БУЛМЕТАЛ ООД Изработка на система за управление на линия за производство на капачки. Работата по проекта включва проектиране, доставка на техника, монтаж и опроводяване на техниката на място, програмиране на контролер SIMATIC S7-1214С и операторски панел KTP600, производство на фирма SIEMENS AG, параметриране и настройка на 6 броя честотни инвертори SINAMICS G110, производство на фирма SIEMENS AG, пускане, наладка, въвеждане в експлоатация, изготвяне на екзекутивна документация.
2012 ППМЕО ООД Интегриране, настройка на защитите и пускане в експлоатация на част "Електрическа" и част "Комуникации на обект "КРУ46 и КРУ48, 6.3kV в ГПП-1 на "НЕОХИМ" АД". Работата по проекта включва изготвяне на проекта на SCADA система, интегриране и настройка в оптическата мрежа на цех 700 на 4 броя защити SIEMENS и 2 броя енергийни измерватели SATEC PM130E, инсталация, пускане, настройка и въвеждане в експлоатация, изготвяне на екзекутивна документация.
2013 „МОНТЮПЕ“ ЕООД Изпълнение на електрозахранване на производствена линия №8 в Хале 3 на завода на "Монтюпе"ЕООД, гр. Русе. Работата по проекта включва доставка и монтаж на захранванщи кабели, изработка, доставка и монтаж на разпределителни табла, изработка и монтаж на носещи конструкции, подвързване на кабелите, изграждане на силова и осветителна инсталация във фундамента на лентоотрезни машини, извършване на контролни измервания, пускане и наладка, изготвяне на изпълнителска документация.
2013 „МОНТЮПЕ“ ЕООД Реконструкция на два броя нови пещи “IUT –stand-alone ageing heat treatment furnaces”. Работата по проекта включва проектиране, доставка на техника за контрол и управление, проверка на състоянието на всички КИП уреди и подмяна на повредените, изработка на табла с монтаж и опроводяване на апаратурата до клеморед, окабеляване на пещите, монтаж и подвързване на табла и техника на място, програмиране на контролер, програмиране на операторски панел, пускане, наладка, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, изготвяне на екзекутивна документация.
2013 „СЕМ РЕМОНТ“ ООД Модернизиране на управлението на заваръчен апарат за релси К355А. Работата по проекта включва проектиране на управлението, доставка на техника, преработка на съществуващо табло, подвързване на табло и КИП апаратура на място на обекта, програмиране на контролер SIMATIC S7-1200, производство на фирма SIEMENS AG, програмиране на компютър (лаптоп) с WinCC Flexible софтуер за обработка и визуализиране на информацията за заварките, програмиране на скриптове за MS Excel, пускане, наладка, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, изготвяне на екзекутивна документация.
2013 “ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ” ЕАД Реконструкция на управлението на машина за шлифоване и пробиване на стъкло. Реконструкцията обхваща пълна подмяна на съществуващото сервоуправление (сервомотори, контролер и управляващи модули) на пробиваща част със ново, съвременно сервоуправление, производство на фирма SIEMENS AG – Германия, оборудване на двигателите за разпробиване и двигателите за движение с честотни инвертори SINAMICS G120, производство на фирма SIEMENS AG – Германия, което ще осигури необходимата точност на управление на двигателите и тяхната енергийно ефективана работа и управление на пробиващата част от съвременен мокропроцесорен модулен контролер SIMOTION D425-2 DP и операторски панел SIMATIC HMI KTP600, производство на фирма SIEMENS AG – Германия. Работата по проекта включва проектиране на управлението, доставка на техника, програмиране на контролера и операторския панел, монтаж и опроводяване на техниката на обекта, пускане, наладка, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, изготвяне на екзекутивна документация.
2014 „МОНТЮПЕ“ ЕООД Изпълнение на електрическа част и управление на охладителен тунел К7 в завода на Монтюпе ЕООД, гр.Русе. Работата по проекта включва доставка на техника, строително-монтажни дейности, инсталиране на софтуер за управление, пускане, наладка и въвеждане в експлоатация.
2014 СИМЕНС ЕООД Подмяна на РУ20kV в подстанция 20/6/0.4kV "ПС Марица" на „Неохим“ АД. Работата по проекта включва строително-монтажни дейности, интегриране на енергийни измерватели и електромери в системата на управление на "ПС Марица", интегриране на защити IED 7SJ62 , интегриране на 10 модула ET200S в SCADA системата, корекция мнемосхемата, корекция на програмата в PLC, конфигуриране на RS900 switch, синхронизиране и корекция на архивирането в SCADA на операторски станции, пускане, наладка и въвеждане в експлоатация.
2014 „АГРОПОЛИХИМ“ АД Модерницация на тегловни ленти W41201 и W41202 от технологичната схема на цех "Фосфорна Киселина" на производствената площадка на АГРОПОЛИХИМ АД в град Девня. Работата по проекта включва проектиране на система за управление на лентите, доставка на техника, прокарване на кабелни трасета, полагане на кабели, монтаж и подвързване на техника и табла на място, програмиранр на контролери, програмиране на операторски панели, пускане, наладка, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, изготвяне на екзекутивна документация.
2014 РИОСВ - Русе Изграждане на експертна система за автоматично отчитане на водното ниво на двата шлюза на езерото в ПР „Сребърна“ с възможност за отчитане и на други видове параметри на водата, съгласно задание по проект “Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват “Сребърна” и резерват “Бели Лом”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г”. Работата по проекта включва проектиеане на системата, доставка на техника, строително-монтажна работа на обекта, програмиране на системата, инсталация, пускане и наладка на обекта, изготвяне на инструкция за работа със системата, обучение на персонала, изготвяне на екзекутивна документация.
2014 „БОН“ ЕООД Управление на пет-канална дозираща система за семена. Работата по проекта включва проектиране на система за управление, доставка на техника, изработка на табло с монтаж и опроводяване на техниката до клеморед, програмиране на контролер SIMATIC S7-1214, програмиране на операторски панел SIMATIC HMI KTP600, пускане и наладка на обекта, изготвяне на инструкция за работа със системата, обучение на персонала, изготвяне на екзекутивна документация.
2014 „ПРЕСТИЖ 96“ АД Модернизация и подмяна на съществуващото остаряло оборудване SIMATIC S5 за управление на линия за бисквити "Line Punch Cookies" в Престиж 96 АД със съвременно оборудване SIMATIC S7, производство на SIEMENS AG. Работата по проекта включва проектиране, доставка на техника, монтаж и опроводяване на системата на линията, програмиране на контролер SIMATIC ET200S, програмиране на операторски панели SIMATIC HMI KTP1000, функционална проверка, пускане и наладка, изготвяне на инструкция за работа със системата, обучение на персонала, изготвяне на екзекутивна документация.
2014 „Топлофикация Русе” ЕАД Подмяна на системата на защита на Котел 7. Работата по проекта включва проектиране, доставка на техника, строително монтажна работа на обекта, програмиране на “Fail-safe” контролер, програмиране на SCADA система, пускане и наладка на обекта, 72-часови проби, изготвяне на инструкция за работа със системата, обучение на персонала, изготвяне на екзекутивна документация.